Grüezi, Bonjour, Ciao

Choose a language

Blijf op de hoogte
van de laatste slaaptrends.

 

Algemene Voorwaarden van muun GmbH

Stand: Januari 2017 

 

1. Algemeen


1.1 Muun GmbH, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zit in de Blücherstraße 22, 10961 Berlijn, Duitsland staat onder HRB 162324 B in het handelsregister van het Amtsgericht Charlottenburg (Berlijn) geregistreerd, vertegenwoordigd door bestuurders Vincent Brass en Frederic boert (hierna "verkoper") verkopen onder de domein naam www.muun.co via een "online winkel", de matrassen, dekens, kussens en andere verwante goederen (hierna: "goederen"). De volgende algemene voorwaarden ( "Voorwaarden") zijn uitsluitend van toepassing op alle contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de bezoekers van www.muun.co, matrassen, dekens, kussens of andere verwante merchandise die te koop staan (de klant "); (De verkoper en de koper vormen samen "de partijen"). De verkoper stuurt haar producten aan klanten uit Nederland en België. De verkoop aan andere landen zijn mogelijk voor individuele, schriftelijke overeenkomst.

 

1.2 Eventuele andere algemene voorwaarden van de klant zijn niet geldig, tenzij de verkoper de geldigheid schriftelijk heeft aanvaard.


1.3 De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op elk gewenst moment via www.muun.co/agb en kunnen worden geprint of opgeslagen op een lokale computer.


2. Tot standkoming van het contract en minimum leeftijd.


2.1 Na het selecteren van de producten en het invoeren van de gegevens, zodra de klant klikt op de knop "koop nu" gaat deze een bindend koopovereenkomst aan over het geselecteerde producten.


2.2 De klant ontvangt direct een bevestiging van de bestelling door middel van geautomatiseerde e-mail naar door hem of haar verstrekte het e-mailadres. Deze bevestiging bevat de gegevens van de bestelling en kan worden geprint door de klant. Deze orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod. De aanvaarding van het contract door de verkoper wordt alleen gedaan door het sturen van de goederen.


2.3 De verkoper biedt zijn producten uitsluitend aan cliënten te koop aan die 18 jaar of ouder zijn. Dit is een voorwaarde voor het sluiten van een contract tussen de verkoper en de klant dat dit tijdens het sluiten van de overeenkomst de klant 18 jaar of ouder is.

 

3. Levering, prijs en verzendkosten


3.1 Goederen, die op voorraad zijn, worden binnen 3-6 dagen na uw bestelling verstuurd. De levering vindt plaats binnen 3-6 werkdagen na verzending. Indien de producten van de bestelling niet op voorraad zijn, streeft de verkoper ernaar om deze zo snel mogelijk te leveren. De deadline voor zo een levering in dit geval tot 3-4 weken duren, waarvan de klant wordt geïnformeerd. De levertijd voor aangepaste maten is 2-3 weken.

3.2 In geval van overmacht, de levertijd dienovereenkomstig, bijvoorbeeld, stakingen, uitsluitingen, officiële interventies, energie- en grondstoffenschaarste, transport knelpunten en operationele obstakels, bijvoorbeeld door brand, waterschade, schade aan de apparatuur en blikseminslag. De levertijd wordt verlengd indien de aanbieder de overmacht niet kon voorzien en niet veroorzaakt heeft. Veranderde levertijden bij zulke problemen zullen direct worden meegedeeld aan de klant.

3.3 Indien het niet naleven van de levertijd door andere redenen dan de hierboven vermelde redenen, heeft de klant het recht om schriftlich van een redelijke termijn van respijt met boete en na de mislukte afloop te zetten, zonder dat de bestelde goederen zijn verzonden naar de klant, ontbinden zijn bestelling.3.4 Im Falle eines Rücktritts des Kunden vom Vertrag gem. Ziffer 3.3 werden bei Vorkasse etwaige Zahlungen des Kunden an uns unverzüglich erstattet.

3.4 In geval van annulering door de klant, in het contract in paragraaf 3.3 worden alle betalingen van de klant naar ons onmiddellijk terugbetaald.

3.5 De ​​levering is exclusief met DPD. Echter, de verkoper behoudt zich het recht om te kiezen of te wijzigen het type van de verzendingsmanier.

3.6 De prijzen voor de goederen zijn eindprijzen. Deze staan ​​vermeld in euro en verrekend. Ze bevatten de wettelijke belasting in Duitsland ten hoogt van 19%, evenals de kosten voor verpakking zijn inclusief verzendkosten.

3.7 Indien de koper gebruik will maken van zijn herroepingsrecht, zal de verkoper de kosten voor de retourzending op zich nemen. De koper laat de verkoper weten dat dit gaat gebeuren (per telefoon of e-mail). De verkoper stuurt vervolgens het matras en bed terug naar de oorspronkelijke verzendadres. Voor alle andere producten, ontvangt de koper een terugkeer label waarmee hij de goederen onmiddellijk naar de verkoper en in ieder geval niet later dan veertien dagen terug te keren vanaf de datum waarop hij de verkoper van de herroeping van dit contract op de hoogte. De deadline moet worden gerespecteerd. Wanneer de koper de goederen stuurt vóór het einde van de termijn van 14 dagen. De verkoper draagt ​​de kosten voor het terugzenden van de goederen voor onze rekening. Wanneer de koper gebruik maakt van de teruggekeerde terugkeer tags voor rendement. Als het label niet gebruiken voor het rendement, het draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

3.8 De verkoper laat weten dat de volgende www.muun.co getoonde producten vaak worden gepresenteerd in de vorm van computer graphics en digitale foto's, en kan dus marginaal verschillen van de producten in de werkelijkheid. Deze zijn niet een gebrek van de goederen.

 

4. Algemene regelingen betaalmogelijkheden

4.1 De verkoper heeft de klant in Nederland betaalmethoden:

(a) PayPal

(B) Creditcard (MasterCard en Visa)

(C) iDeal

(D) Achteraf betalen

 

4.2 De verkoper heeft het recht voor om betalingsmanieren voor de klant uit te sluiten. Dit geldt met name voor een aankoop op factuur en een betaling in termijnen die alleen naar klanten wier kredietwaardigheid gewaarborgd worden kan aangeboden als gevolg van een positieve test van wiskundige en statistische beginselen als de verkoper tot nu toe op voorschotten, evenals de eerste keer orders. De verkoper zorgt ervoor dat de klant ten minste één vrije betaling beschikbaar.

4.3 Bij betalingen met creditcard (MasterCard en Visa) of Paypal, is er belasting op de credit card type account/Paypal account gaat met de verzending van de orderbevestiging aan deze. Creditcardafschriften worden uitgevoerd door onze partner, de PayOne GmbH - een bedrijf van de Sparkassen-Finanzgruppe. Het bedrijf is gevestigd in het Fraunhofer-Straße 2-4 in 24118 Kiel, Duitsland. Bestuurders zijn Carl Frederic Zitscher en Jan Kanieß.

4.4 Indien de klant kiest voor iDeal als betalingsmethode, wordt hij/zij verplicht te betalen voor de goederen via overschrijving.

4.5 Indien de klant gekozen betalingswijze niet haalbaar is, met name omdat een debitering van de rekening voor het gebrek aan middelen of het verstrekken van verkeerde informatie niet mogelijk is, dient de klant de verkoper te compenseren voor de extra kosten.

4.6 De verkoper heeft het recht, zich bij het uitvoeren van het betalingssysteem met een derde partij te werken.

 

5. Bijzonderheden bij de betalingen van een aankoop vanuit Nederland

5.1 Achteraf betalen

Indien u kiest voor de betalingsmethode ‘achteraf betalen’ dient het factuurbedrag binnen op de in factuur genoemde betalingstermijn (20 kalenderdagen na de factuurdatum) te worden voldaan aan onze externe partner Billpay GmbH (“Billpay”). De betalingsmethode ‘achteraf betalen’ bestaat niet voor alle aanbiedingen en veronderstelt onder andere een succesvolle controle van uw kredietwaardigheid door Billpay. Wanneer u in aanmerking komt voor de betalingsmethode ‘achteraf betalen’, zullen wij de vordering uit hoofde van de door u gesloten koopovereenkomst overdragen aan Billpay. Na deze overdracht kunt u slechts aan Billpay nog bevrijdend betalen. Wij blijven echter wel uw eerste aanspreekpunt en blijven tevens verantwoordelijk voor uw vragen met betrekking tot de gekochte producten, waaronder begrepen de bezorgingstermijn, verzending, retourzendingen en reclamaties of creditnota´s. In verband met de betaling van de factuur gelden de Algemene voorwaarden van Billpay.

5.2 ‘Koop per automatische incasso’; machtiging tot automatische incasso; administratiekosten bij terugboekingen

(A) Indien u heeft gekozen voor ‘koop per automatische incasso’, machtigt u Billpay om in verband met de door u gesloten koopovereenkomst, het door u verschuldigde bedrag uit hoofde van deze koopovereenkomst, zoals blijkt uit de factuur, af te schrijven en te innen van uw in het bestelproces opgegeven bank- of girorekening door middel van automatische incasso. Met het akkoord gaan met de automatische incasso verklaart en bevestigt u dat u gerechtigd bent te beschikken over de betreffende giro- of bankrekening en dat u zorg zal dragen voor voldoende saldo op de door u aangegeven giro- of bankrekening. Wanneer uw giro- of bankrekening niet over het vereiste saldo beschikt, zal er niet bevrijdend betaald kunnen worden en schiet u toerekenbaar te kort in de nakoming van uw verplichtingen jegens Billpay en bent u in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

(B) De betalingsmethode ‘koop per automatische incasso’ bestaat niet voor alle aanbiedingen en veronderstelt onder andere een succesvolle controle op kredietwaardigheid door Billpay GmbH en een Nederlands bank- of girorekening. Wanneer u in aanmerking komt voor de betalingsmethode ‘koop per automatische incasso’, zullen wij de vordering uit hoofde van de door u gesloten koopovereenkomst overdragen aan Billpay. Na een deze overdracht kunt u slechts aan Billpay nog bevrijdend betalen. Wij blijven echter wel uw eerste aanspreekpunt en blijven tevens verantwoordelijk voor uw vragen met betrekking tot de gekochte producten, waaronder begrepen, de bezorgingstermijn, verzending, retourzendingen, reclamaties of creditnota´s. In verband met de betaling van de factuur gelden de algemene voorwaarden van Billpay GmbH.

(C) Met het akkoord gaan met de automatische incasso verklaart en bevestigt u dat u gerechtigd bent te beschikken over de betreffende giro- of bankrekening en dat u zorg zal dragen voor voldoende saldo op de door u aangegeven giro- of bankrekening. Wanneer uw giro- of bankrekening niet over het vereiste saldo beschikt, zal er niet bevrijdend betaald kunnen worden en schiet u toerekenbaar te kort in de nakoming van uw verplichtingen jegens Billpay en bent u in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Billpay zal u een eerste aanmaning sturen en aan u administratiekosten in rekening brengen. Mocht u na deze eerste aanmaning nog steeds in gebreke blijven, dan zal Billpay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten als in rechte in rekening brengen en bent u tevens vanaf het moment dat u in verzuim bent, wettelijke rente verschuldigd. Gedeeltelijke betalingen worden via de automatische incassoprocedure niet uitgevoerd. Terugboekingen gaan gepaard met veel werk en kosten voor Billpay. In geval van een terugboeking (bij gebrek aan voldoende saldo op de giro- of bankrekening, vanwege het opheffen van de giro- of bankrekening of vanwege een niet-gerechtvaardigd bezwaar dat door de rekeninghouder werd aangetekend) of anderszins, machtigt u Billpay om de automatische incasso voor de betreffende opeisbare betalingsverplichting nogmaals in te dienen. In een dergelijk geval bent u verplicht om de door de terugboeking ontstane kosten aan Billpay te vergoeden. Billpay behoudt zich het recht voor om ook andere schade te vorderen. In verband met kosten verbonden aan het terugboeken, verzoeken wij u om in geval van de ontbinding of anderszins een beëindiging van de koopovereenkomst, een retourzending of een reclamatie geen bezwaar aan te tekenen tegen de automatische incasso. In een dergelijk geval vindt na overleg met de verkoper, de terugbetaling plaats van het door u betaalde bedrag. 

 

7. Eigendomsvoorbehoud; verrekening; recht van retentie

7.1 Wij behouden ons het eigendomsrecht voor totdat u het openstaande bedrag uit hoofde van de factuur, eventueel vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten, volledig heeft betaald. Bent u ondernemer in de uitoefening van uw beroep of een publiekrechtelijke rechtspersoon, dan behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat u alle nog openstaande vorderingen voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen u en ons volledig heeft voldaan. Wij zijn gerechtigd om onze eigendomsrechten op de zaak, mede in verband met de cessie van de uit de koopovereenkomst voortvloeiende vordering aan Billpay, over te dragen aan een derde, waaronder begrepen Billpay. In dit laatste geval zal het eigendom van de zaak pas overgaan op u na volledige betaling aan Billpay van het openstaande bedrag uit hoofde van de factuur, eventueel vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten.

7.2 Wanneer u in verzuim met enige betalingsverplichting bent, dan zullen alle vorderingen jegens u uit welke hoofde dan ook direct en onmiddellijk opeisbaar worden, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. 

 

8. Herroepingsrecht
Als de klant volgens NGB, Art. 7.46 d hem is het volgende wettelijk recht van herroeping:

- Disclaimer-

 

De klant heeft het recht om binnen zeven dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De wachttijd bedraagt ​​zeven dagen na de datum waarop de klant of een vertegenwoordiger van derden, met uitzondering van de vervoerder, is het bezit van de goederen genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper te informeren via:

 

muun GmbH

Blücherstraße 22

10961 Berlin

Telefoon: +31 (0) 85 888 4166

E-mailadres: service@muun.co

 

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. als telefonisch of per of e-mail) over de beslissing terug te trekken uit dit contract, op de hoogte. De klant kan dat doen via het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om de deadline terugtrekking te voldoen, is het voldoende dat de klant stuurt het bericht over het herroepingsrecht voor de wachttijd.


Gevolgen van herroeping


Als de klant dit contract annuleert, heeft de verkoper de klant alle betalingen die zij heeft ontvangen van de klant, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant is een soort van levering anders dan door ons aangeboden, heeft gekozen voor goedkoopste verzending), onmiddellijk terug te betalen uiterlijk zeven dagen na de datum waarop de kennisgeving van intrekking van dit contract door de verkoper is ontvangen. Voor de terugbetaling van de verkoper maakt gebruik van dezelfde vorm van betaling die de klant heeft gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval wordt in rekening gebracht vergoedingen voor deze aflossing.

De verkoper kan de terugbetaling totdat hij de geretourneerde goederen terug heeft ontvangen, of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat hij teruggestuurd de goederen, indien dat eerder is. De klant heeft de goederen onmiddellijk te worden geretourneerd en in ieder geval niet later dan zeven dagen na de datum waarop zij de verkoper van de annulering van dit contract stelt aan de verkoper of te passen. De deadline wordt voldaan indien de klant de goederen voor de termijn van zeven dagen stuurt. De klant zal de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening. De klant heeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen hem omgaan met vast te stellen.

 

- Einde van de herroeping -

Muster-Widerrufsformular

 

muun GmbH
Blücherstraße 22
10961 Berlin
Telefoon: +31 (0) 85 888 4166
E-mailadres: service@muun.co

  • Ik herroep ik het door mij gesloten contract voor de aankoop van de volgende producten (*) / levering van de volgende diensten: (*)
  • Bestelt op: (*) / ontvangen op (*)
  • Naam van de koper:
  • Adres van de koper:
  • Handtekening van de koper (alleen voor communicatie op papier):
  • Datum:

 

 

9. Uitsluiting of voortijdige en beëindiging van het herroeppingsrecht.

Het recht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en voor de productie van een individuele keuze of beslissing wordt voornamelijk bepaald door de klant als consument, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

 

10. Vrijwillige terugkeer direct na ontvangst van de goederen

10.1 In aanvulling op het wettelijk herroepingsrecht van toepassing op geselecteerd aankopen van goederen in de online winkel van een vrijwillige recht op terugkeer van de goederenontvangst. Deze vrijwillige recht op terugkeer is 100 dagen voor matrassen. Voor kussen, deken, strand matras, bed en hoeslakens elke 30 dagen. Dit recht op terugkeer, kan de klant zijn, zelfs na het verstrijken van de 7-daagse opzegtermijn (zie annulering paragraaf 8) de overeenkomst te ontbinden door draait de goederen via de telefoon of schriftelijk binnen die termijn na ontvangst (periode die ingaat op de dag na ontvangst van de goederen) aan de verkoper en de terugkeer gevraagd. Tijdige toepassing is voldoende om de deadline te halen.

De contactgegevens zijn:

Muun GmbH

Blücherstraße 22

10961 Berlin

E-mailadres: service@muun.co

Telefoon: +31 (0) 85 888 4166

10.2 Uitgesloten van de vrijwillige recht op terugkeer Contracten voor de levering van goederen die zijn geprefabriceerd en voor de productie van een individuele keuze of beslissing wordt voornamelijk bepaald door de klant als consument, of die duidelijk afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant als consument. Dit geldt met name voor op maat gemaakte, die verschillen en goederen die zijn uitgerust met persoonlijke initialen van standaardmaten. Een uitzondering op deze regel gebeurt na eerder schriftelijke overeenkomst.

10.3 Terugbetaling is, wanneer de vrijwillige recht om terug te keren, om de voor betaling door de klant rekening te oefenen. Voor de betaling op rekening en overschrijving of automatische incasso terugverwijzing zal afhangen van de rekening van waaruit de overgeladen of geïnd. Als de klant heeft betaald via Paypal of creditcard, terugbetaling aan de betreffende Paypal - of creditcard-rekening.

10.4 De wettelijke herroepingsrecht (Paragraaf 8) wordt niet beïnvloed door de naleving van de regels voor de toepassing van de aanvullende vrijwillige terugkeer beleid contractueel verleend en zal bestaan ​​zonder hen. Tot aan de uiterste datum voor de wettelijke herroepingsrecht, alleen de wettelijke voorwaarden dat punt van toepassing. Het contract toegekend voor vrijwillige terugkeer recht ook niet de wettelijke garantie rechten te beperken, blijft de klant volledig te respecteren.

 

11. Aansprakelijkheid en garantie van de verkoper


11.1 De verkoper maakt redelijke inspanningen en maatregelen om de klanten te voorzien van een veilige en stabiele service. Toch kunnen er problemen ontstaan ​​als gevolg van technische fouten of wegens onderhoudswerkzaamheden.

11.2 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door of in verband met de uitoefening van de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten. Dit geldt niet voor:

(a) schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of de gezondheid op basis van een nalatig plichtsverzuim door de verkoper of door een wettelijke vertegenwoordiger of agent van de verkoper;


(b) schadevergoeding op basis van een schending van het recht door de verkoper of door een wettelijke vertegenwoordiger of agent van de verkoper met betrekking tot wezenlijke contractuele rechten en verplichtingen, die onmisbaar zijn voor de goede uitvoering van het contract, en daarmee het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht (kardinale verplichtingen);

(c) schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid plichtsverzuim door de verkoper of door een wettelijke vertegenwoordiger of agent van de verkoper;

(d) de verplichting uit hoofde van de Product Liability Act;

(e) de aansprakelijkheid in geval van overname van een garantie.

11.3 Voor de schade geen verband houdt met de schade aan het leven, lichaam of gezondheid en als gevolg van een nalatig plichtsverzuim door de verkoper of door een wettelijke vertegenwoordiger of agent van de verkoper, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt in ieder geval tot de typische en voorzienbare schade,

11.4 De uitsluiting en / of beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers en agenten van de verkoper applicatie.

11.5 De ​​verkoper is verantwoordelijk voor de garantie die gold ten tijde van het contract was blijven. Meer details op muun.co/Garantie.

 

12. Het doorsturen aan een vriend programma

De klant heeft de optie om een ​​matras Muun naar een vriend te verwijzen zodat deze het matras aanschaft. Hiervoor zal een individuele voucher code in het bedrag van 100 euro worden verstrekt. Elke vriend die deze coupon gebruikt bij de aankoop van een matras Muun, krijgt 100 euro korting. De vouchers zijn alleen geldig voor de aankoop van matrassen. Gratis mits coupon codes kunnen altijd worden vernietigd en ongeldig. Er bestaat geen recht op terugbetaling na de aankoop is gedaan. Coupons die openbaar worden verspreid op het internet zijn niet zo geldig en kan door de Muun GmbH worden afgewezen. 

 

13. Diversen


13.1 Deze voorwaarden worden beheerst door het Duitse recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

13.2 De verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment, voor zover het gaat om veranderingen die geen klanten onredelijk niet bestraffen. Versies van deze voorwaarden is bekend dat de klant ten minste vier weken voordat deze van kracht worden per e-mail de verkoper. De wijzigingen worden beschouwd als goedgekeurd wanneer zij niet de veranderingen klant binnen vier weken na de kennisgeving tegenspraak per e-mail aan service@muun.co. Over de mogelijkheid van de oppositie en het belang van de periode wordt de klant bijzonder gewaardeerd in het geval van een wijziging van de Algemene Voorwaarden.

13.3 In het geval dat de klant geen algemene bevoegdheid in Duitsland, verhuisde naar zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland, of de verkoper is niet bekend of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft op het moment van een actie, Berlijn is de exclusieve bevoegdheid voor dit alles gebruik contract geschillen.

13.4 Koppen zijn voor het gemak en hebben voor de interpretatie van de betekenisloze Verdrag.

13.5 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.